Geotehnične preiskave in monitoring

  • Geološko geotehnična poročila za objekte P-2, P-3, Z-8, P-4, Pokriti vkop 8-4/1, Z-1, Z-7 , Z-10, Viadukt Šumljak, faza PGD, PZI na HC Razdrto – Vipava, l.2003,   investitor DARS d.d..
  • Geološko geotehnični elaborat o sestavi tal in načinu gradnje cestne povezave Draženci Ptuj, G 1-2- HC Hajdina-Ptuj, l.2005, investitor DARS d.d..
  • Geološko geotehnični elaborat o pogojih temeljenja mostu čez Dravo na Ptuju (PGD), G 1-2- HC Hajdina-Ptuj, l. 2005, investitor DARS d.d..
  • Raziskave in izdelava geološko geotehničnega poročila s predlogi ukrepov za sanacijo globokega plazu Razdrto na HC Razdrto-Vipava od. Km 0 do km 1,075, l.2007, investitor DARS d.d..
  • Raziskave in izdelava poročila o geoloških razmerah podzemne trase cevovoda ČHE Avče med TS5070m in strojnico, l.2007, investitor SENG d.o.o..
  • Geološko geotehnične raziskave s predlogi za sanacijo na območju deformacij nasipov Vrhole in Pletovarje na AC A1 odsek 0637 in 0638, l.2010, investitor DARS d.d..
  • Geološko geomehanske preiskave  za izdelavo projekta zaščite gradbene jame Kondominij Tivoli, l. 2011, investitor Energoplan d.d..
  • Spremljanje stanja geotehničnih objektov na obstoječi AC mreži v Republiki sloveniji od leta 2007 do leta 2012, JV Geoinženiring d.o.o., Geoid d.o.o., TERRAS-Zdenka Popović s.p., investitor DARS d.d..
  • Geotehnične raziskave plaz Gorje na cesti R3-634/1104 na cesti Javornik-Gorje v km 6,5, l.2013, investitor DRSC.
  • Geotehnični monitoring po končani gradnji HC Razdrto-Vipava od l. 2013 do l. 2023, objekta pilotna stena Z-10 in viadukt Šumljak, investitor DARS d.d..
  • Geotehnični monitoring obsežnega plazu v vasi Čemšenik, od l. 2014 naprej, investitor Občina Zagorje ob Savi
  • Geotehnične raziskave na deponiji nenevarnih odpadkov Lipovski hrib z vzpostavitvijo geotehničnega monitoringa, 2015, investitor IGM Zagorje d.o.o.
  • Dodatne geotehnične preiskave v območju viadukta Šumljak v sklopu geotehničnega monitoringa po končani gradnji HC Razdrto-Vipava, 2015, investitor DARS d.d.
  • Geotehnične preiskave in postavitev monitoringa na objektu Lavrin, 2015, investitor Občina Zagorje ob Savi
  • Geološko geotehnične preiskave za sanacijo brežine in terase Gradu Borl, Ri-288/1291 Spuhlja-Zavrč v km 8,880, investitor Ministrstvo za infrastrukturo, DRSIProjekti

  • PZI, PID, POV Sidrana pilotna stena na stranskem odvzemu Rebernice Z-10, HC Razdrto-Vipava , projektantski nadzor, monitoring, l. 2007, investitor DARS d.d..
  • PZI Projekt zaščite gradbene jame Kondominij Tivoli, projektantski nadzor, monitoring, l. 2011, investitor Energoplan d.d.. PZI
  •  Sanacija nasipa Vrhole I. na AC  A1 odsek 0637 Sl. Bistrica-Sl. Konjice od km 4,780 do km 4,950, l.2011, investitor DARS d.d..
  • PZI, PID, NOV  Sanacija nasipa s sidrano pilotno steno in obnova vozišča »Nasip Pletovarje«km 6,100 do km 6,200, AC A1 odsek 0638 Sl.Konjice-Dramlje, l. 2012, investitor DARS d.d.
  • PZI Zavarovanje brežine pred padanjem kamenja od km 0,500 do km 0,712 na regionalni cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) – Žiri, l.2012,  investitor DRSC.
  • PZI Sanacija plazu Gorje na cesti R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 6,410 do km 6,530, l. 2013, investitor DRSC.
  • PZI Sanacija hribinskega plazu Črniče na H4 odsek 0778 Selo – Vogrsko v km 2,250, investitor DARS
  • Projektna dokumentacija PZI in nadzor pri izvedbi 5 geodetskih točk kombinirane mreže 0.reda, GNSS Prilozje, Kog, Areh, Šentvid, Korada, 2014-2015, investitor Ministrstvo za okolje in prostor, GURS.
  • PZI sanacije plazu Lavrin-Šemnik, 2015, Občina Zagorje ob Savi
  • PZI stabilizacije brežine pokopališča Javor, 2015, Žale Javno podjetje d.o.o.