Za izdelavo geološko geotehničnega poročila izdelamo potreben program geotehničnih raziskav, ki je odvisen od geoloških pogojev in zahtevnosti objekta. Skupaj z zunanjimi sodelavci izvajamo naslednje geotehnične preiskave:


  • Geotehnično ali strukturno vrtanje, odvisno od geološke zgradbe in zahtevnosti objekta
  • Geološko geotehnični popis jedra vrtin
  • Pregled in kartiranje vrtine z video kamero  • Terenske preiskave v vrtinah, kot so presiometer, dilatometer  in hidrogeološke raziskave
  • Odvzamemo karakteristične vzorce in pripravimo program potrebnih geomehanskih laboratorijskih preiskav
  • Izris geološko geotehničnih vrtin in izdelava geološko geotehničnih profilov
  • Geotehnične analize (stabilnostne analize, nosilnost tal, posedki) z uporabo programske opreme PLAXIS 2D, SLIDE
  • Izdelava geološko geotehničnega elaborata
  • Geološko geotehnični strokovni nadzor pri izvedbi geotehničnih objektov
  • Na podlagi dolgoletnih izkušenj svetujemo in pripravimo projektno nalogo