Za ocenjevanje in spremljanje vpliva izgradnje gradbenih objektov in drugih posegov v prostor na okolje, je potrebno vzpostaviti geotehnični monitoring.  


Izvajamo geotehnično opazovanje v času raziskav, gradnje objektov in po izgradnji objektov:

  • Inklinacijske meritve horizontalnih premikov v vrtini. Vrtine opremimo s certificiranimi inklinacijskimi cevmi in meritve izvajajmo s SIS GEO merilno opremo. Rezultat je vektor horizontalnega premika z globino. Meritve se izvajajo na plazovitih pobočjih, ob gradbenih jamah (vpliv izkopa jame na okolico), v pilotnih stenah, diafragmah...

 
   
  • Meritve relativnih premikov  ene ali  več točk v vrtini-ekstenzometrske meritve.  Možna je vgradnja ekstenzometra v inklinacijske vrtine, v katerih inklinometerskih meritev zaradi deformacije v območju drsne ravnine ni več možno izvajati.

 
   
  • Meritve vertikalnih  premikov v horizontalnih vrtinah (posedki) pod objekti, pod nasipi, deponijami,.. . Meritve, ki se izvajajo v vgrajenih inklinacijskih ceveh z akcelometersko sondo SIS GEO, so milimeterske natančnosti.

 

   
  • Meritve nivoja podzemne vode v piezometrih. Vrtino opremimo s piezometerskimi cevmi in po potrebi zatesnimo merski odsek. Možno je ročno terensko odčitavanje nihanja nivoja vode ali kontinuirano z odvzemom podatka v določenem času (oprema GSR 120NT Eltratec).

 vgradnja piezometrskih cevi
   
  • Meritve pornih tlakov v bat-piezometrih. Meritve pornih tlakov se izvajajo kontinuirano.

 
   
  • Meritev premikov med fiksno in premikajočo točko (npr. odlomna razpoka plazu). Meritev se izvaja lahko kontinuirano z elektronskimi merilci premikov ali pa enostavno z »mizarsko lato« .

 
   
  • Meritve sidrnih sil se lahko izvaja ročno (SIS GEO) ali kontinuirano preko dataloggerja s programsko opremo DMS.

 
   
  • Meritev posedanja zemljine z magnetnim ektenzometrom SIS GEO.  Merijo se premiki magnetnih obročev ob merilni cevi (lahko inklinacijska cev).

 

   
  • Interpretiramo natančne geodetske meritve pomičnih točk na objektu ali plazoviti brežini v povezavi z ostalimi geotehničnimi meritvami. Izdelamo elaborat geotehničnega opazovanja.