Skupaj z zunanjimi sodelavci projektiramo oporne in podporne konstrukcije, energijske ograje, varovanje gradbenih jam. Z geostatično analizo s programom Plaxis 2D v pogojih ravninskega deformacijskega stanja določimo potrebne sidrne sile na konstrukciji ter obremenitve konstrukcije pri s predpisi (EC-7) zahtevani računski varnosti.

Pri geotehničnih gradnjah  izdelamo vse potrebne faze, kot so:
  • inženirsko geološko kartiranje in geološko geotehnične preiskave z izdelavo geološko geotehničnega elaborata,
  • elaborat obnove vozišča z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, kjer je poudarek na geotehničnih lastnostih temeljnih tal,
  • izdelamo projektno dokumentacijo opornih in podpornih konstrukcij PGD, PZI in  PID z navodili za vzdrževanje objekta,
  • vršimo geološko geotehnični in projektantski nadzor.